A la Carte, gevestigd aan Nieuwe Prinsenkade 2, Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

A la Carte verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website- Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

A la Carte verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • A la Carte analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • A la Carte verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A la Carte bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

A la Carte verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. A la Carte blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A la Carte gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. A la Carte gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door A la Carte  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . A la Carte wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A la Carte neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

PRIVACY VERKLARING PLANWORKS APP

A la Carte Uitzendbureau B.V. is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van de app van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Op het moment dat je gebruik maakt van de app, worden je persoonsgegevens vastgelegd voor onder
meer de uitvoering van de overeenkomst met ons, het beantwoorden van je vraag of om contact met je op te nemen.

 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt van je?

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt, afhankelijk van
het doel en de instellingen van de app: 
NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, functie(s), geboortedatum, geslacht, kopie identiteitsbewijs, kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing), bankrekeningnummer (IBAN), profielfoto, rijbewijs, auto, beschikbaarheid van jou, diensten, urenregistratie, loonstroken, overige persoonsgegevens die door of namens jou worden verstrekt zoals een CV, referenties etc.

 

Waarvoor worden je persoonsgegeven verwerkt?

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende mogelijke doeleinden:  

– Om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de mogelijke diensten/evenementen en overige activiteiten.

– Om je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht.

– Om een werknemers- of personeels/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden.

– Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

–   Voor managementdoeleinden, waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole. Om wet- en regelgeving na te kunnen komen. 

 

A la Carte Uitzendbureau B.V. legt uitsluitend persoonsgegevens vast als dat nodig is om de overeenkomst met je uit te kunnen voeren, om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daartoe toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of volgens de wet. In beginsel worden er geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt, tenzij dit uitdrukkelijk noodzakelijk is en wettelijk is toegestaan. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

 

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de realisatie  van de doeleinden zoals
hiervoor genoemd. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden je persoonsgegevens vernietigd.

 

Beveiligingsmaatregelen

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde partijen hebben toegang tot de gegevens, we hebben beveiligingssoftware in gebruik en uitgebreide procedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je gegevens en je hebt een
persoonlijke login. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal beveiligen en is een verwerkersovereenkomst gesloten, tenzij deze derde zelf verwerkingsverantwoordelijke is.  

 

Jouw rechten

Je hebt op grond van de geldende wet- en regelgeving – en overeenkomstig de daarin opgenomen  voorwaarden – de volgende rechten:

– Inzage in je persoonsgegevens.

– Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens.

– Onvolledige informatie compleet maken.

– Om in bepaalde gevallen je persoonsgegevens te laten wissen.

– Om in bepaalde gevallen de verwerking van je persoonsgegevens te laten ‘beperken’.

– Om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

– Om in bepaalde gevallen je persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen.

– Om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval lichten we de weigering aan je toe. Als je inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en/of gegevens wilt wijzigen kunt je contact opnemen met:

A la Carte Uitzendbureau B.V.

Nieuwe Prinsenkade 2, 4811 VC Breda

[email protected]

076 522 8328

Om vast te kunnen stellen dat het verzoek door jouzelf wordt gedaan, verzoeken wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in de kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar, voor bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen één maand, op je verzoek.

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door ons, dan kun je 
schriftelijk contact met ons opnemen via [email protected], of via: A la Carte Uitzendbureau B.V., Nieuwe Prinsenkade 2, 4811 VC Breda.

 

Wijzigingen

Wij kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacy verklaring. De meest actuele Privacy Verklaring is altijd in te zien op onze website. Deze versie is bijgewerkt in oktober 2023.

 

Contact

A la Carte Uitzendbureau B.V.

[email protected]

Nieuwe Prinsenkade 2, 4811 VC Breda

076 522 8328                                   

Payroll

Uitzenden

Ben jij werkzaam bij één van onze relaties? Log dan hier in.

einstien

Sta jij ingeschreven bij A la Carte als uitzendkracht of ben je al opdrachtgever en wil je uitzendkrachten aanvragen? Download de app.