De algemene voorwaarden van A la Carte zijn van toepassing op het selecteren en inplannen en ter beschikking stellen van medewerkers. Tussen u en A la Carte bestaat een overeenkomst van één of meer opdracht(en), waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 1. Definities

A la Carte

A la Carte Uitzendbureau BV, gevestigd aan de Nieuwe Prinsenkade 2,

4811 VC te Breda. Gespecialiseerd in het werven, selecteren en ter beschikking stellen van medewerkers.

Opdrachtgever

Een bedrijf dat of onderneming die gebruik maakt van de diensten van A la Carte.

Arbeidskracht:

Een uitzendmedewerker van A la Carte die bij een opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.

Samenwerkingsovereenkomst

De overeenkomst tussen A la Carte en de opdrachtgever op basis waarvan een arbeidskracht ten behoeve van de opdrachtgever door tussenkomst van A la Carte werkzaamheden zal verrichten.

WAB

Wet Arbeidsmarkt in Balans en daarvan verwante wet- en regelgeving.

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met A la Carte, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door A la Carte schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Informatie website

 1. A la Carte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van of door onjuistheid of onvolledigheid van informatie aangeboden door A la Carte op de websites of op andere wijze.
 2. A la Carte spant zich in om de informatie die zij op haar websites aanbiedt volledig, juist en nauwkeurig te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.
 3. Aan het gebruik van de website van A la Carte kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Vrijblijvendheid offertes en aanbiedingen

 1. Aanbiedingen van A la Carte zijn steeds vrijblijvend.
 2. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht niet tot het sluiten van een overeenkomst met A la Carte. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 1 maand is aanvaard.

Artikel 5. Prijzen en tarieven

 1. Alle door A la Carte opgegeven prijzen en in deze algemene voorwaarden vermelde bedragen zijn exclusief BTW.
 2. De prijs die A la Carte voor de door haar te verrichten diensten heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de opgegeven specificaties.

Artikel 6. Prijswijzigingen

 1. A la Carte, is onder meer gerechtigd het opdrachtgevertarief tussentijds aan te passen indien:
  1. De uurbeloning van de arbeidskracht wordt verhoogd
  1. De kosten van de uitzendarbeid stijgen als gevolg van wijziging van de CAO Nederlands Horeca Gilde of van bij de opdrachtgever geldende CAO of arbeidsvoorwaarden
  1. De kosten van de uitzendarbeid stijgen als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet- en/of regelgeving
 2. Prijswijzigingen als bedoeld in art. 6.1 worden geacht binnen het redelijke en billijke te worden bijgesteld.
 3. A la Carte zal haar wederpartij het voornemen tot wijziging tijdig schriftelijk kenbaar maken. Indien wederpartij de wijziging van de prijs niet aanvaardt is deze gerechtigd de overeenkomst binnen 7 dagen na kennisgeving op te zeggen tegen de datum waarop de prijswijziging in werking zou treden.

Artikel 7. Wijziging van de samenwerkingsovereenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. A la Carte zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal A la Carte de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. In afwijking van lid 3 zal A la Carte geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan A la Carte kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Werkwijze facturering

 1. De facturen van A la Carte zijn gebaseerd op de ingevulde werkbrieven en door opdrachtgever voor akkoord bevonden urenregistratie.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de urenregistratie
 3. In geval de arbeidskracht werkzaam is op basis van een oproepovereenkomst als bedoeld in artikel 7:628a BW, is opdrachtgever gehouden tijdig de arbeidskracht uit te vragen, opdat A la Carte de arbeidskracht tijdig kan oproepen. De oproeptermijn die geldt voor A la Carte (CAO nederlands horeca gilde) bedraagt tenminste 24 uur voor aanvang werkzaamheden. Indien opdrachtgever een afwijkende CAO hanteert waarbij de oproepverplichting van 4 kalenderdagen geldt dan is deze termijn voor opdrachtgever leidend. Binnen de oproeptermijnen kan de uitvraag van de opdrachtgever niet worden gecanceld of gewijzigd. Het intrekken of wijzigen van de uitvraag binnen de oproeptermijn, dan wel het eerder naar huis sturen van een arbeidskracht, komt voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart A la Carte voor alle schade dienaangaande.

Artikel 9. Betalingstermijn

 1. Vorderingen zullen, tenzij anders overeen gekomen, periodiek gefactureerd worden, dat wil zeggen, per maand of per week. Opdrachtgever dient de factuur en overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft binnen de termijn van 15 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van de declaratie.
 3. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van 75 Euro (zegge: vijfenzeventig euro).
 4. Opdrachtgever heeft nimmer het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten ter zake een door zijn of een derde op A la Carte gepretendeerde vordering.
 5. Indien Opdrachtgever verzuimt om binnen de in lid 1 bedoelde termijn zijn betalingsverplichting jegens A la Carte te voldoen, wordt deze na de vervaldag geacht in gebreke te zijn, zonder dat A la Carte Opdrachtgever ter zake in gebreke dient te stellen of aan dient te manen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van A la Carte op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Reclames

 1. Onvolkomenheden, fouten en/of klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan A la Carte. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat A la Carte in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal A la Carte de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 11. Uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen A la Carte en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de samenwerkingsovereenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever A la Carte derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 12. Verbod aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding bij inlening arbeidskrachten

 1. De opdrachtgever zal, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A la Carte, gedurende de eerste 1250 uur van inlening via A la Carte niet met een aan hem ter inlening aangeboden arbeidskracht rechtstreeks een arbeidsverhouding aangaan dan wel deze via een derde inlenen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete

van € 1000,- (zegge: duizend Euro) per overtreding, alsmede € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro) voor iedere dag dat de Opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van A la Carte om van de Opdrachtgever geleden schade te vorderen, overeenkomstig de wet.

Artikel 13. Het inlenen van arbeidskrachten

 1. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de arbeidskracht en A la Carte. Op de uitzendovereenkomst is de CAO; Nederlands Horeca Gilde van toepassing. Tussen de opdrachtgever en de arbeidskracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst
 2. Bij het ter beschikkingstellen van de arbeidskracht door A la Carte aan de opdrachtgever, werkt de arbeidskracht feitelijk onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. A la Carte heeft als formele werkgever geen zicht op de te verrichten werkzaamheden.
 3. Opdrachtgever dient voor aanvang van de terbeschikkingstelling van een arbeidskracht aan A la Carte schriftelijk te bevestigen dan wel te informeren over;

-Datum waarop de arbeidskracht de werkzaamheden dient aan te vangen

-De verwachte duur van de opdracht, de werktijden en het aantal te verwachten werkuren per week of periode.

-De aard en/of nadere bijzonderheden van de te verrichten werkzaamheden door de arbeidskracht.

-De locatie(s) waar de werkzaamheden door de arbeidskracht moeten worden verricht.

Artikel 14. Beloning & Vergoeding

 1. De beloning van de arbeidskracht daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (nederlands horeca gilde) of de voor de opdrachtgever geldende CAO.

Opdrachtgever garandeert en zegt toe dat alle informatie omtrent de toepasbare CAO volledig is en bij A la Carte bekend.

Artikel 15. Bemiddeling Freelancers

 1. De opdrachtgever zal, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A la Carte, gedurende de eerste 1000 uur van bemiddeling van een freelancer via A la Carte aan opdrachtgever, de freelancer niet rechtstreeks een opdracht verstrekken dan wel deze via een derde laten bemiddelen.
 2. Indien de Opdrachtgever besluit een bemiddelde freelancer eerder dan bovengenoemde uren een opdracht te verlenen dan is opdrachtgever A la Carte een afkoop fee verschuldigd van de niet gegenereerde uren vermenigvuldigd met de op dat moment gehanteerde bemiddeling fee.

Artikel 16. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk per direct opzeggen tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft A la Carte recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan A la Carte zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding

 1. A la Carte is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de

overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst A la Carte ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Artikel 18. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of voor zover partijen het vertrouwelijke karakter van de informatie kennen of behoorde te kennen.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, A la Carte gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en A la Carte zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is A la Carte niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Tekortkomingen van A la Carte in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gebrek aan kolen, gas, aardolie of andere middelen van energie opwekking, brand en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van materialen door derden, opzet of schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan A la Carte toe te rekenen en

geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is A la Carte gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van A la Carte beperkt zich tot de overeengekomen dienstverlening, terwijl het bedrag van de eventuele schade, waarvoor A la Carte aansprakelijk kan worden gesteld, uitdrukkelijk is beperkt tot maximaal de in rekening gebrachte prijs voor de dienst.
 2. A la Carte draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen welke werden veroorzaakt door via haar ingeleende arbeidskrachten aan derden of aan de Opdrachtgever zelf. Opdrachtgevers zijn, op grond van artikel 6:17O BW, aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hen die onder hun toezicht werken, zo ook voor schade veroorzaakt door via A la Carte geplaatste arbeidskrachten.
 3. A la Carte is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 21. Identificatieplicht arbeidskrachten

 1. Opdrachtgever stelt de identiteit van arbeidskracht vast aan de hand van het originele en geldende identiteitsbewijs.
 2. De opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van arbeidskracht als vertrouwelijk en verwerkt deze in overstemming met de bepalingen in de AVG en de wet persoonsgegevens.

Artikel 22. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden alsmede op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met A la Carte is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23. Geschillen

 1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, een aanbieding van, een opdracht aan of een overeenkomst met A la Carte, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Breda tenzij een rechter elders krachtens dwingend recht bevoegd is van het geschil kennis te nemen.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda. Op verzoek kan een exemplaar worden toegezonden.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Payroll

Uitzenden

Ben jij werkzaam bij één van onze relaties? Log dan hier in.

einstien

Sta jij ingeschreven bij A la Carte als uitzendkracht of ben je al opdrachtgever en wil je uitzendkrachten aanvragen? Download de app.