De algemene voorwaarden van A la Carte zijn van toepassing op het selecteren en inplannen en ter beschikking stellen van medewerkers. Tussen u en A la Carte bestaat een overeenkomst van één of meer opdracht(en), waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1. Partijen gaan een samenwerking aan, waarbij de arbeidsbemiddelaar op verzoek van de opdrachtgever een of meerdere arbeidskrachten, in het kader van de uitoefening van haar beroep of bedrijf, ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever om deze arbeidskrachten onder leiding en toezicht van de opdrachtgever arbeid te laten verrichten. Hierbij kan er sprake zijn van detachering en/of payrolling.


1.2. Bij detachering heeft de opdrachtgever niet het recht op exclusieve terbeschikkingstelling van de arbeidskracht en de arbeidsbemiddelaar heeft het recht om een arbeidskracht ter beschikking te stellen aan een andere opdrachtgever. Bij payrolling is deze Samenwerkingsovereenkomst niet tot stand gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (allocatiefunctie), waarbij de arbeidsbemiddelaar alleen met toestemming van de opdrachtgever bevoegd is de arbeidskracht(en) aan een ander ter beschikking te stellen. De opdrachtgever heeft bij payrolling derhalve het recht op exclusieve terbeschikkingstelling van de arbeidskracht en de arbeidsbemiddelaar heeft niet het recht om – zonder toestemming van de opdrachtgever – een arbeidskracht ter beschikking te stellen aan een andere opdrachtgever.

1.3. In geval van payrolling zal de opdrachtgever de arbeidskracht expliciet informeren omtrent de omstandigheid dat de arbeidsbemiddelaar als formeel werkgever zal optreden.

1.4. De algemene voorwaarden van de arbeidsbemiddelaar zijn van toepassing op de Samenwerkingsovereenkomst, hierna te noemen: ‘de Algemene Voorwaarden’. Indien bepalingen uit de Samenwerkingsovereenkomst strijdig zijn met bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, geldt in de eerste plaats de bepaling uit de Samenwerkingsovereenkomst. De opdrachtgever verklaart middels ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst een exemplaar van de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud daarvan.

1.5. De arbeidsbemiddelaar is niet gebonden aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 2. Aanvang en beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst

2.1 De Samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in op [ingangsdatum], doch in ieder geval op het moment dat de arbeidskracht feitelijk uitvoering aan zijn werkzaamheden heeft gegeven.

2.2 De Samenwerkingsovereenkomst, inclusief alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, kan pas eindigen op het moment dat de hiermee verband houdende terbeschikkingstelling(en) c.q. betalingsverplichtingen van de arbeidsbemiddelaar jegens de arbeidskrachten die aan de opdrachtgever ter beschikking zijn c.q. waren gesteld rechtsgeldig is/zijn beëindigd, conform het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Voorwaarden terbeschikkingstelling

3.1 De opdrachtgever dient de arbeidsbemiddelaar en de arbeidskracht vóór de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht te informeren omtrent de verlangde beroepskwalificaties en met de arbeid verbonden veiligheidsrisico’s.

3.2 De opdrachtgever zal de arbeidsbemiddelaar informeren omtrent de beoogde functie, alsmede omtrent de beoogde duur van de terbeschikkingstelling, op basis waarvan de arbeidsbemiddelaar de aard en de duur van de uitzendovereenkomst met de arbeidskracht kan bepalen. Hiertoe zal de arbeidsbemiddelaar in geval van payrolling (onder meer) rekening houden met de uit de cao Horeca voortvloeiende ketenregeling ex artikel 7:668a BW, alsmede eventuele andere rechtspositionele bepalingen.

3.3 De voorwaarden voor iedere terbeschikkingstelling zijn bij voorbaat collectief tussen partijen overeengekomen (bijlage 1), doch per terbeschikkingstelling zullen schriftelijk de voorwaarden waaronder de arbeidskracht door de arbeidsbemiddelaar aan de opdrachtgever ter beschikking zal worden gesteld bevestigd.

3.4 De opdrachtgever dient de arbeidsbemiddelaar te informeren omtrent alle, voor de arbeidsbemiddelaar als werkgever zijnde relevante zaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte en vakantie van de arbeidskracht, of de arbeid in het buitenland zal worden verricht, (privé)gebruik van een auto en bedrijfssluitingen.

3.5 Indien de uitzendovereenkomst eveneens kwalificeert als een oproepovereenkomst in de zin van artikel 7:628a Burgerlijk Wetboek, staat het de opdrachtgever niet vrij om een terbeschikkingstelling vier dagen (detachering) respectievelijk 24 uur (payrolling) voor aanvang van de werkzaamheden te wijzigen of te annuleren, behoudens indien de opdrachtgever verklaart om het tarief te betalen over de uren van de oorspronkelijke oproep.

Artikel 4. Inlenersbeloning

4.1 Het loon en de vergoedingen van de arbeidskracht dienen gelijk te zijn aan het loon en de vergoedingen die worden toegekend aan werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever. Het bepaalde in onderhavig artikel zal hierna worden aangeduid als: ‘de Inlenersbeloning’.

4.2 Partijen zullen per terbeschikkingstelling de voor de arbeidskracht geldende arbeidsvoorwaarden bepalen, waarbij in ieder geval afspraken zullen worden gemaakt omtrent de functie en de beloningscomponenten die onderdeel uitmaken van de Inlenersbeloning:

· het geldende periodeloon in de schaal;

· de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting;

· toeslagen;

· initiële loonstijgingen;

· kostenvergoedingen;

· periodieken;

· een vergoeding voor reisuren of reistijd verbonden aan het werk;

· eenmalige uitkeringen;

· repeterende uitkeringen.

4.3 Ingeval van payrolling dienen de arbeidsvoorwaarden van de arbeidskracht – conform artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) – gelijk te zijn aan de arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever.

4.4 De opdrachtgever is gehouden om tijdig en correcte informatie te verstrekken omtrent de functie en de beloningscomponenten die onderdeel uitmaken van de Inlenersbeloning, alsmede de arbeidsvoorwaarden op grond van artikel 8a Waadi. Gedurende de terbeschikkingstelling is de opdrachtgever verplicht de arbeidsbemiddelaar schriftelijk te informeren over alle wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden die relevant zijn voor de terbeschikkingstelling, waaronder maar niet beperkt tot wijzigingen van het loon, toeslagen, de loondoorbetaling bij ziekte en verlofregelingen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door de arbeidsbemiddelaar geleden en te lijden schade indien de opdrachtgever niet aan haar verplichtingen in onderhavig lid voldoet.

4.5 De opdrachtgever verklaart middels ondertekening van de overeenkomst dat de arbeidsbemiddelaar in geval van payrolling de arbeidsvoorwaarden van de betrokken arbeidskrachten kan afstemmen op de cao Horeca, alsmede de arbeidsbemiddelaar voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk zal informeren indien de arbeidsbemiddelaar van andere arbeidsvoorwaarden dient uit te gaan.

4.6 Het loon en de vergoedingen van de arbeidskracht worden integraal door de arbeidsbemiddelaar voldaan. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om rechtstreeks loonbetalingen aan de arbeidskracht te voldoen.

4.7 Indien en voor zover mogelijk zal de arbeidsbemiddelaar met de arbeidskracht een uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting overeenkomen.

Artikel 5. Tarief en facturatie

5.1 De opdrachtgever is aan de arbeidsbemiddelaar een vergoeding verschuldigd, gelijk aan het feitelijk aantal gewerkte uren door de betreffende arbeidskracht, te vermenigvuldigen met het tarief.

5.2 De kosten verband houdende met een aan de arbeidskracht verschuldigde transitie- en/of billijke vergoeding, dan wel een gelijkwaardige voorziening in de zin van artikel 7:673 e.v. Burgerlijk Wetboek worden integraal aan de opdrachtgever doorbelast.

5.3 De facturen van de arbeidsbemiddelaar zijn gebaseerd op het tarief en de ingevulde en door de opdrachtgever voor akkoord bevonden tijdverantwoordingsformulieren. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door de arbeidsbemiddelaar geleden en te lijden schade indien het tijdverantwoordingsformulier niet tijdig en/of correct is ingevuld, daaronder nadrukkelijk begrepen schade verband houdende met boetes ex artikel 18b lid 2 WML.

5.4 Betwisting van een factuur door de opdrachtgever zal binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de arbeidsbemiddelaar, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een tijdige betwisting schort overigens diens betalingsverplichtingen niet op, noch doet het een recht op verrekening voor de opdrachtgever ontstaan.

5.5 De arbeidskracht die ziek is, heeft gedurende de looptijd van zijn arbeidsovereenkomst recht op loon tijdens ziekte. De loondoorbetaling tijdens ziekte komt in beginsel voor rekening en risico van de arbeidsbemiddelaar, behoudens voor zover partijen afwijkende afspraken zijn overeengekomen c.q. partijen een bepaalde eigenrisicoperiode zijn overeengekomen voor de opdrachtgever. De arbeidsbemiddelaar hanteert in ieder geval één wachtdag.

Artikel 6. Identiteitscontrole en privacy

6.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vaststellen en controleren van de aan haar ter beschikking gestelde arbeidskracht(en). Het is de opdrachtgever niet toegestaan om een kopie van het identiteitsbewijs van de arbeidskracht(en) te verwerken, behoudens indien daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

6.2 Partijen behandelen persoonsgegevens van de arbeidskracht(en) die hen in het kader van de terbeschikkingstelling zijn verstrekt vertrouwelijk. Zij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving.

6.3 De opdrachtgever is gehouden om in het geval van een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De arbeidsbemiddelaar zal vervolgens de betrokken arbeidskrachten informeren.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1 Zowel gedurende als na afloop van de Samenwerkingsovereenkomst is de opdrachtgever verplicht:

· alle gegevens, die de opdrachtgever – mondeling of door middel van informatiedragers – van de arbeidsbemiddelaar of een aan de arbeidsbemiddelaar gelieerde onderneming ontvangt, als vertrouwelijk te beschouwen en deze niet aan derden ter beschikking te stellen, ter inzage te geven of daarover mededelingen, van welke aard dan ook, te doen;

· strikte geheimhouding tegenover derden te betrachten over alles betreffende de zaken, relaties en belangen van de arbeidsbemiddelaar of aan de arbeidsbemiddelaar gelieerde ondernemingen, waarvan de opdrachtgever gedurende de Samenwerkingsovereenkomst kennis verkrijgt.

7.2 Bij overtreding van dit artikel verbeurt de opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelaar een onmiddellijke, zonder sommatie opvorderbare boete van € 5.000 voor elke overtreding, vermeerderd met € 500 voor elke dag gedurende welke de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de arbeidsbemiddelaar om in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1 Wijzigingen en aanvullingen van de Samenwerkingsovereenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk worden overeengekomen door alle Partijen. Eventuele (tarief)wijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld (gewijzigde) wet- en regelgeving, zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen doorgevoerd, aan de opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van de Samenwerkingsovereenkomst.

8.2 Indien een of meer afzonderlijke bedingen van de Samenwerkingsovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden ongeldig blijken, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen de desbetreffende bepaling vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

8.3 Op de Samenwerkingsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.4 Alle geschillen die naar aanleiding van de Samenwerkingsovereenkomst mochten ontstaan, worden tussen Partijen zo mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt het geschil in eerste aanleg voorgelegd aan de rechtbank binnen het arrondissement waarin de arbeidsbemiddelaar is gevestigd.

Payroll

Uitzenden

Ben jij werkzaam bij één van onze relaties? Log dan hier in.

einstien

Sta jij ingeschreven bij A la Carte als uitzendkracht of ben je al opdrachtgever en wil je uitzendkrachten aanvragen? Download de app.